Oferta naszych usług:


KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Prowadzenie wymaganych prawem ewidencji ( w tym : środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie )
Obliczenie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
Przygotowanie rejestrów VAT
Sporządzenie oraz wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT
Sporządzenie deklaracji rocznych
RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY:
Prowadzenie ewidencji przychodów
Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
zaliczek na podatek dochodowy
ewidencji VAT
Sporządzenie oraz wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT
Sporządzenie deklaracji rocznych
PEŁNA RACHUNKOWOŚĆ:
Prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawy o rachunkowości
Tworzenie zakładowego planu kont
Opracowanie polityki rachunkowości
Sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych
Prowadzenie wymaganych prawem ewidencji ( w tym : środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie )
Przygotowanie rejestrów VAT
Sporządzenie oraz wysłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych VAT, CIT
Obliczenie zaliczek na podatek dochodowy
Przygotowanie sprawozdań finansowych
Sporządzenie sprawozdań do GUS
PŁACE I ZUS:
Sporządzenie umów ( o pracę, zlecenie, dzieło )
Prowadzenie akt osobowych
Sporządzenie świadectw pracy
płac
Prowadzenie ewidencji urlopów
Rejestracja, aktualizacji i wyrejestrowanie z ZUS
Sporządzenie oraz przekazanie deklaracji do ZUS za pomocą programu Płatnik
Naliczenie zaliczki na podatek dochodowy
Sporządzenie deklaracji rocznych
Promocja